தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம் பிரான்ஸ் 12 வது தடவையாக நடாத்திய சலங்கை பரதவிழா 26-02-2012