தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம் - பிரான்ஸ்
முதற்பக்கம்
செய்திகள்
வெண்புறா
HDU
செயற்பாடுகள்
திட்டங்கள்
காப்பகம்
அறிக்கை
கட்டுரை
நேர்காணல்
காணொளிப்படம்
நிழற்படம்
எம்மைப்பற்றி
தொடர்புக்கு
எமது முகவரி
ORT France,
84 ,rue philippe de Girad,
75018 Paris, France.
Tél: 01 40 38 30 74
trofr@hotmail.com

உதவிசெய்ய

Par virement bancaire
Banque : Credit Lyonnais
63bis rue Daurémont
75018 Paris
Code Banque - 30002
Code Guichet - 00408
N° Compte - 0000005584F
Clé RIB - 10

 
 
 

ராகசங்கமம் 2013 வெற்றிபெற்றவர்கள் விபரம்

கீழ்ப்பிரிவு

சங்கீதப் பாடல்
1ம் இடம் : சிவானந்தராஜா ராம்
2ம் இடம் : சிறீதரன் ஆரபி ரூ தொய்வேந்திரம் கரிகரணி
3ம் இடம் : உதயகுலசிங்கம் உவனா

திரையிசைப் பாடல்
1ம் இடம் : சிறீதரன் ஆரபி ரூ சிவானந்தராஜா குந்தவி
2ம் இடம் : சிவானந்தராஜா ராம் ரூ உதயகுலசிங்கம் உவனர்
3ம் இடம் : ஜோன்சன் பெயாரி ரூ தர்மராசா கர்ஜொனா

மத்தியபிரிவு

சங்கீதப் பாடல்
1ம் இடம் : சிவலோகநாதன் நிஷhங்கனி
2ம் இடம் : திலீப்குமார் திசானிகா
3ம் இடம் : சிவயோகநாதன் சயீர்த்தனா

திரையிசைப் பாடல்
1ம் இடம் : சிவலோகநாதன் நிஷhங்கனி
2ம் இடம் : சிவானந்தராஜா ஆரபி
3ம் இடம் : கணாதரன் மதுமிதா

மேற்பிரிவு

சங்கீதப் பாடல்
1ம் இடம் : ரவீந்திரன் கலிஸ்டஸ் அலன்
2ம் இடம் : பாலகிருஷ;ணன் ரம்யா
3ம் இடம் : தங்கராஜா அபிலாஷpனி

திரையிசைப் பாடல்
1ம் இடம் : ரவீந்திரன் கலிஸ்டஸ் அலன்
2ம் இடம் : பாலகிருஷ;ணன் ரம்யா

அதிமேற்பிரிவு

சங்கீதப் பாடல்
1ம் இடம் : ரதி ஜெயாழன்
2ம் இடம் : கேதீஸ்வரன் கிரிஜா

திரையிசைப் பாடல்
1ம் இடம் : மகேஸ்வரன் ராதிகா ரஞ்சனி
2ம் இடம் : ஜெயக்குமார் ருத்திரமூர்த்தி
3ம் இடம் : கனகராஜா கம்சன்